top of page

Privacystatement

Privacystatement van MaasZorgWerkt.

Gebruikte begrippen

 

 

Onze klanten  -  Studenten die de opleiding van MaasZorgwerkt volgen

Betrokkenen  -  Degene(n) van wie de persoonsgegevens worden verwerkt

Persoonsgegevens  -  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon*

Verwerkingsverantwoordelijke  -  Degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt

Verwerker  -  Degene die de gegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt

 

 * met identificeerbaar wordt bedoeld dat de identiteit van de natuurlijke persoon indirect kan worden afgeleid, bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken en/of een IP-adres.

 

Uitsluitend voor de leesbaarheid refereren we in dit statement aan de betrokkenen uitsluitend als hij (en hem en zijn). Vanzelfsprekend zijn ook onze vrouwelijke bezoekers en/of onze klanten en/of klanten van onze klanten en/of onze werknemers en/of onze sollicitanten en/of overige betrokkenen hierbij inbegrepen.

 

MaasZorgWerkt

MaasZorgWerkt is een samenwerkingsverband met drie organisaties vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 1. Stichting Pantein, statutair gevestigd aan de Dokter Kopstraat 2, 5835DV te Beugen

 2. Stichting Dichterbij, statutair gevestigd aan de Zwerfheide 2, 6592RC te Gennip

 3. Stichting Geestelijke gezondheidszorg Oost Brabant, statutair gevestigd aan de kluisstraat 2, 5427EM

Persoonsgegevens

Om onze dienstverlening te kunnen realiseren, vragen wij onze (aankomende) opdrachtgevers ons hun gegevens te verstrekken die we verzamelen of anderszins gebruiken.

 

De categorieën van betrokkenen zijn onder meer:

 • onze klanten;

 • prospects en/of suspects;

 • bezoekers van onze website;

 • onze werknemers of overige medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of overige opdrachtnemers);

 • onze leveranciers;

 • de opdrachtgevers, klanten, donateurs, leden en/of anderszins betrokkenen van onze klanten;

 • prospects en/of suspects van onze klanten;

 • bezoekers van de website van onze klanten;

 • werknemers van de klant of overige medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of overige opdrachtnemers van onze klanten;

 • leveranciers van onze klanten.

 

Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van onze klanten en/of hun klanten en/of hun prospects/suspects kunnen herleiden, zoals NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen etc. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We slaan deze gegevens op in een beveiligde omgeving.

 

Doeleinde statement

Met dit privacystatement informeren wij jou, als lezer van dit statement, onze klanten, de klanten van onze klanten, opdrachtgevers, leden, prospects dan wel suspects, werknemers en sollicitanten van onze klanten, onze werknemers, onze sollicitanten, onze leveranciers en zowel de bezoekers van onze website als de websites van onze klanten over het gebruik van persoonsgegevens, het doel van de verwerkingen, de beveiliging van de gegevens, hun rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en verwijdering van hun gegevens en over de mogelijke ontvangers van deze gegevens.

 

Wij willen de privacy van onze klanten, hun klanten en van de gebruikers opleiding en website zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk, transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar voor een belangrijk deel aan bij te hebben gedragen. Als je desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact op met info@maaszorgwerkt.nl om je vraag te stellen of je opmerking te geven.

 

Zorgvuldigheid

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen, zowel in onze rol van verwerkingsverantwoordelijke van onze eigen gegevens als in die van verwerker van de gegevens van onze klanten. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving en verordeningen, zoals de AVG-verordening aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

 

Dit brengt met zich dat wij:

 • je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons hebt verstrekt verwerken. De doelen van de verwerkingen en het type te verwerken persoonsgegevens hebben we in dit privacystatement beschreven;

 • je om toestemming verzoeken als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat we de beveiliging van je persoonsgegevens kunnen blijven waarborgen;

 • geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor je ze hebt verstrekt, dat op grond van een wet verplicht is of je daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend;

 • op de hoogte zijn van je rechten ter zake je persoonsgegevens, waarop we je in dit statement wijzen, en deze respecteren.

 

Grondslagen van de verwerking

Voor onze dienstverlening leggen wij gegevens vast die wij of ter uitvoering van een wet, of voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken. In geen geval verstrekken wij gegevens zonder toestemming aan derden.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Voor het merendeel van de door ons verwerkte gegevens fungeren we als verwerker in de zin van de AVG, omdat we persoonsgegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van onze klanten verwerken.

 

Wel zijn we als MaasZorgWerkt de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevens van onze klanten (grotendeels contactgegevens), onze werknemers, onze sollicitanten, onze leveranciers en de bezoekers van onze website. Dat betekent dat wij onder meer verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van jou als bezoeker van onze website.

 

Als je na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen hebt over privacy of contact met ons wenst op te nemen, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

MaasZorgWerkt

Zwerfheide 2

6591RC Gennep

E: info@maaszorgwerkt.nl

W: www.maaszorgwerkt.nl

 
Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van MaasZorgWerkt. Het is dus van toepassing op alle aan ons door onze klanten verstrekte informatie ter zake gegevens van anderen, zoals hun klanten, leden, donateurs, opdrachtgevers en/of overige met klant gelieerde betrokkenen en ook op informatie verstrekt door onze eigen werknemers, sollicitanten, door bezoekers van onze website, door onze leveranciers etc.

 

Je dient je ervan bewust te zijn dat wij helaas geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het privacybeleid van andere ondernemingen en/of hun sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht

MaasZorgwerkt hecht eraan te benadrukken dat het voor jou, als bezoeker van de website, of als onze klant niet verplicht is je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je voor jouw onderneming een website door ons wil laten maken dan wel op andere wijze gebruik wil maken van onze dienstverlening, hebben wij wel ten minste de gegevens van de je bedrijf en je NAW-gegevens nodig voor de verzending van de factuur.

 

In het algemeen is onze dienstverlening niet mogelijk zonder ontvangst van meer gegevens, omdat wij een doelgerichte opleiding bieden die aansluit op de wensen van onze organisaties en de klant. Daarvoor hebben we al naar gelang van het doel van de opleiding en de doelgroep van onze klanten gegevens nodig. Het is en blijft een vrijwillige keuze met ons in zee te gaan en gegevens aan ons te verstrekken. Je kunt de opdracht op de wijze zoals vastgelegd in de door ons gesloten overeenkomst en/of in de algemene voorwaarden intrekken. Nadat de overeenkomst is geëindigd kun je ons verzoeken tot vernietiging van de gegevens over te gaan.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking van onze klanten en/of prospects en/of van de bezoekers van onze website. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 • beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;

 • uitbreiding van ons klantenbestand;

 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • in behandeling nemen van contact-/offerteaanvragen;

 • beantwoording van vragen;

 • optimalisatie van onze website en die van onze klanten;

 • onlinemarketingdoeleinden;

 • informatieverstrekking over onze diensten.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW-gegevens;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 

Als je een contact- en/of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, verwerken we de gegevens die je ons hebt verstrekt en bewaren we ze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking van onze werknemers en van sollicitanten

Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen en met de volgende doeleinden:

 • ter naleving van de wet (Wet op de Loonbelasting, Wet op de Identificatieplicht, Wet Poortwachter);

 • ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst (betaling van loon);

 • ter uitvoering van overige overeenkomsten (leaseovereenkomsten, studieovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten);

 • het voeren van sollicitatieprocedures;

 • om na te gaan of onze werknemers voldoende functioneren, of ze zich nog optimaal ontwikkelen, of ze nog op hun plek zitten en/of ze voldoende ruimte krijgen zich te ontwikkelen etc.

 

In het algemeen verstrekken sollicitanten ons ten minste de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • geboortedatum en -plaats;

 • beoogde functie;

 • nationaliteit;

 • opleidingsniveau;

 • werkervaring;

 • vaardigheden (onder meer ook de talen die zij beheersen)

 • bezit van een rijbewijs.

Soms verstrekken zij ook de volgende gegevens:

 • een (pas)foto;

 • een persoonlijke vlog;

 • burgerlijke staat;

 • gezinssamenstelling;

 • vrijetijdsbesteding en interesses;

 • getuigschriften en/of referenties;

 • een link naar hun LinkedIn-profiel

 • een link naar hun persoonlijke website.

 

In geval van indiensttreding van een sollicitant bewaren we het door hem verstrekte CV en de bijbehorende motivatiebrief in zijn personeelsdossier. Dit dossier vullen wij aan met een kopie van de arbeidsovereenkomst, een kopie loonbelastingformulier (met BSN-nummer), een kopie van zijn identiteitsbewijs, gespreksverslagen en/of vastlegging van gemaakte (werk)afspraken, nader te sluiten overeenkomsten (denk aan lease-, gebruikers-, pensioen- of studieovereenkomsten), nieuw te sluiten arbeidsovereenkomsten, getuigschriften, verlofoverzichten, onkostenvergoedingen, bonus- en/of targetregelingen, een kopie van je diploma, VOG, functieprofiel, werk- of verblijfsvergunning etc. In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer voegen we daar nog een plan van aanpak en alle overige documenten die nodig zijn voor naleving van de Wet Poortwachter aan toe. Ook registreren we in dat geval de frequentie van je verzuim.

 

Derden en verwerkers

De gegevens die je aan ons hebt verstrekt, kunnen wij aan onze verwerkers verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • de hosting van onze website;

 • de verzorging van de (financiële-/loon-) administratie;

 • de verzorging van de verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Deze verwerkers leveren in opdracht van ons een dienst aan jou, waarbij je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die dienst. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Met deze verwerkers hebben we overeenkomsten gesloten, waarin wij hieromtrent afspraken met hen hebben gemaakt en waarin zij verklaren van een passend technisch en organisatorisch beveiligingssysteem gebruik te maken om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval kunnen wij verplicht zijn medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens met derden delen, als je ons hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Nieuwsbrief

We houden betrokkenen van geïnteresseerden graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in onze organisatie en binnen ons vakgebied. Om die reden versturen we een nieuwsbrief waarin wij hen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Wij voegen je e-mailadres alleen met je expliciete toestemming toe aan onze lijst van abonnees van onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

 

Toestemming intrekken/uitschrijven nieuwsbrief

Als je geen nieuwsbrief van ons meer wilt ontvangen kun je je eenvoudig uitschrijven door in de nieuwsbrief op de knop ‘uitschrijven nieuwsbrief’ te klikken. Je persoonsgegevens worden verwijderd van de abonneelijst.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken we cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in het gebruik ervan. Wij kunnen de informatie die gebruikers op de website hebben achtergelaten voorts gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op de verzoeken aan te passen op de behoeften van gebruikers.

bottom of page